CEE · Certificació Energètica d’ edificis

Certificació Energètica d’ Edificis

Disposem d’un Departament de Certificació Energètica , especialitzat en la realització de Certificació Energètica d’Edificis.

La certificació energètica dels edificis proporciona informació útil a tots els ciutadans que vulguin comprar o llogar un habitatge exposant les característiques energètiques del mateix.
Permet que els interessats puguin valorar si l’habitatge que consideren comprar o llogar té les característiques energètiques adients, i conèixer la despesa energètica aproximada que representarà al cap de l’any.
Així mateix el certificat va acompanyat d’un document de recomanacions sobre les millores que es poden fer per a obtenir un comportament energètic més eficient, així com augmentar el confort de l’habitatge i per tant reduïr la despesa energètica si es fa una bona aplicació de les mesures proposades.

 

Tota la informació corresponent a la Certificació Energètica de Edificis pot trobar-la fent click aquí, Institut Català d’ EnergiaITE Barcelona - Certifiación Energatica Edificios

 

Sol·licita pressupost Certificació Energètica d’Edificis aquí .

Els edificis a Catalunya

A Catalunya conviuen diferents tipus d’edificis, segons la normativa de construcció que s’ha anat aprovant i aplicant al llarg dels anys.
L’any de construcció de l’edifici és important a l’hora de saber quina normativa tèrmica aplicava en la seva construcció i per tant ens permet conèixer el comportament tèrmic dels diferents tancaments que composen l’edifici.

En aquest sentit, els edificis que trobarem en funció de la normativa de construcció quan es van construir, reben les qualificacions energètiques (de la A a la G) que es mostren a la taula.

Certificación Energetica Edificios

Les diferents normatives que han definit les característiques de la pell dels edificis a Catalunya són:

  • Abans de 1981 no existia cap normativa específica sobre l’envolupant tèrmica dels edificis.
  • NBE-CT-79 (1981-2006), aquesta normativa ja exigia unes transmitàncies tèrmiques màximes dels diferents tancaments.
  • NRE-AT-87  (1989-2007 – d’aplicació només a Catalunya),  millorava alguns aspectes de la normativa (Els programes de certificació no tenen en compte aquesta normativa).
  • Código Técnico de la Edificación. CTE 2006” (2007-2014), que substitueix tota la reglamentació anterior  i que ja requereix que els edificis utilitzin materials i tècniques que contribueixin a l’estalvi energètic i introdueix l’obligatorietat d’utilitzar sistemes d’energia solar.
  • A partir del març de 2014 els edificis de nova construcció han d’aplicar el nou codi tècnic de 2013, més restrictiu que l’anterior.

 

Sol·licita pressupost Certificació Energètica d’ Edificis aquí .

Preguntes freqüents

 

Des de quan és obligatori tenir el certificat?

Des de l’1 de juny de 2013 per edificis o habitatges existents.

Des de l’1 de novembre del 2007 per a edificis de nova construcció.

 

Quin és el termini de resposta de l'ICAEN?

Per a edificis existents, el termini habitual de resposta és de 4 dies des del pagament de la taxa.

En el cas d’edificis de nova construcció, el termini mig de resposta és de 8 setmanes.

 

S'ha de pagar alguna taxa?

Sí. El Parlament de Catalunya ha aprovat amb data 22 de gener de 2014, dins de la Llei de mesures fiscals i financeres, la introducció d’una taxa sobre el registre de certificacions d’eficiència energètica d’edificis, ja siguin nous o existents.

En el cas dels edificis de nova construcció només s’aplicarà als edificis acabats:

Habitatge unifamiliar: 21€

Bloc d’habitatges: la taxa serà proporcional al nombre d’habitatges del bloc segons aquesta relació: T = 10,20*H + 16,40, on T serà la taxa i H el nombre d’habitatges del bloc.

Per altres usos, 21€+0,25 €/m2.

En cap cas la taxa serà superior a 525€.
Edificis existents:

  • Habitatges unifamiliar o habitatge: 11,55€
  • Bloc d’habitatges: la taxa serà proporcional al nombre d’habitatges del bloc segons aquesta relació: T = 5,15*H + 5,50, on T serà la taxa i H el nombre d’habitatges del bloc.
  • Altres usos: 10,50€ + 0,1 €/m2En cap cas la taxa serà superior a 262,50€.

Aquesta taxa no està subjecta a IVA en cap dels casos.

 

Aquest procés m'obligarà a fer obres al meu edifici?

No, la certificació energètica d’edificis té només caràcter informatiu i no obliga a fer cap rehabilitació.

Tenen les immobiliàries la responsabilitat d'exhibir el certificat d'eficiència energètica dels edificis i vivendes que gestionen?

D’acord amb l’article 5 apartat b de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, els agents immobiliaris, és a dir, aquelles persones físiques o jurídiques que es dediquen de manera habitual i retribuïda a prestar serveis de mediació, assessorament i gestió en transaccions immobiliàries amb relació a operacions de compravenda, lloguer, permuta o cessió de béns immobles i dels seus drets corresponents, inclosa la seva constitució estan obligats abans d’iniciar una oferta d’un immoble a subscriure amb els propietaris de l’habitatge que els hi encomana la transacció una nota d’encàrrec que els habiliti per fer-ne oferta i publicitat, per a percebre quantitats o per formalitzar amb tercers qualsevol precontracte o contracte.

L’apartat setè de l’article 5 de la Llei del dret a l’habitatge prescriu que, abans de subscriure amb tercers qualsevol document relatiu a la transacció d’un immoble, els agents immobiliaris han d’haver verificat les dades facilitades pels propietaris mandants i la titularitat, les càrregues i els gravàmens registrals del bé. Per tant, correspon a l’agent immobiliari que realitza l’oferta d’un immoble verificar si el seu promotor o propietari, tant si es tracta d’un edifici o part d’un edifici (habitatge o apartament) de nova construcció o existent, disposa del certificat d’eficiència energètica que permet, consegüentment, la utilització de l’etiqueta d’eficiència energètica.

 

SOL-LICITA PRESSUPOST DE CERTIFICACIÓ ENERGETICA

Share This