TOT EL QUE HAS DE SABER SOBRE ELS PERILLS DE CONTRACTAR UNA ITE BARATA

Actualment ensestanarribantmolts casosde Comunitatsperjudicadesper malesInspeccionso malespractiques en lesInspeccions.El motiud’aquestarticle,com a empresaespecialitzada enInspeccióTècnicad’Edificisque som,ésalertar-vosdelsperills als qualsus exposeucontractant una ITEbarata oa baix preu.

Abansd’explicar-voselsriscos,volemexplicar-vos queés unaITEper poderaclarirconceptes.L’ ITEoInspecció Tècnicad’Edificisésuna revisióque serveixper valorarl’estat deconservació generalde l’edifici.Un coprevisatl’edificiels passos sónelssegüents:

 1. Esredacta uninformeITEsobre l’Estat deconservació de l’Edifici.
 2. Aquestinformees tramitaa l’Administració
 3. L’Administracióenviael Certificatd’Aptituda la Comunitat dePropietarisoPropietat.La validesadel certificatdependràde lesDeficiènciesque continguil’informeITEque s’haredactat.
 4. La comunitato propietatha de repararlesdeficiènciesque contél’InformeITE.

INSPECCIÓINDEPENDENT

Has de saber quela InspeccióITEEdificisha de serIndependent dequalsevolaltra empresa.De la mateixamanera quela ITVobligatòria delsvehiclesho és.Imaginàriesque l’empresaencarregadade la ITVque realitzala Inspeccióal teuvehicle,tinguésun tallermecàniconetarregléselsdesperfectes?.Oi quepensariesque això no lliga?,doncs aquestaesla veritat.Per tant, hi ha unconflicted’interessosevidententre la realitzaciód’unaITEilesreparacionsqueesderivin.

Presupuesto ITE Barcelona-15% DESCOMPTE Sol·licitant Pressupost Online

REP el pressupost en 1 MINUT

INSPECCIÓREALITZADA=JA NOHI HAMARXAENRERE

Un copesrealitzala InspeccióITE is’hatramitatl’Informejano hi hamarxaenrereper a lescomunitats.LesDeficiènciesqueescontinguinen l’Informes’hande repararSIoSI,especialmentlesImportantsoGreus.En conseqüència, confiarla Inspeccióen una empresa quetingui interès enferlesreparacionsa l’Edificiés comfer-lisignar unxec enblanc.Enaquests casos, elcontingut de l’informeITEpotfer-hoa midaper desprésreparar totesaquellesDeficiènciesqueescontinguin.

Aquestconflicted’interessostan evidententre ferla InspeccióITE ireparar lesdeficiències,és difícilde detectarsinó estàs prèviamentmoltben informat.Tinguesen comptea més,queuna comunitatde propietarisdifícilmentconeixementstècnics,per poderrebatreel contingut d’uninformeITEdesfavorable.Aixídoncs, un copfetl’informes’inicia lacadenade responsabilitatscap ala comunitat onSIoSI,s’ha dereparar l’edifici.

COM ES QUALIFIQUEN LES DEFICIÈNCIES D’UNA ITE?

Aquest és un dels punts claus i que pot perjudicar greument la Comunitat.Una deficient qualificació de les Deficiències en l’Informe ITE comporta la despesa de milers d’euros en les reparacions posteriors. Per tant ser objectius, tenir especialització i saber qualificar les deficiències correctament és la garantia de l’estalvi de milers d’euros.

 

ITE BARATA “EL GANXO”

Ara que ja hem vist que sobre la ITE gira tota la rehabilitació futura de l’edifici, “el ganxo” està clar, l’ ITE Barata. Fins i tot coneixem el cas que hi ha empreses que el fan gratis. Així que pots imaginar-te el suculent que és per a aquest tipus d’empresa, sabent que després s’asseguren facturar milers d’euros en altres conceptes.

 

TIPUS D’EMPRESES NO INDEPENDENTS

Trobem en el mercat múltiples empreses que ofereixen els serveis d’ ITE Barata, sent empreses que no són especialitzades ni tenen vinculació amb el sector de la Inspecció d’Edificis. A continuació us enumerem empreses No Independents, que tenen conflicte d’interessos i no obstant això ofereixen paquets d’Inspecció en els seus serveis.

 • CONSTRUCTORES:OfereixenITESa baix preu perdesprés fer lesobresde reparació.
 • IMMOBILIÀRIES:Encara que sembliincreïble,igualmentconeixemempresesimmobiliàriesque ofereixenl’ITEBaratper després podervincular-se alesreparacionsambempresesafins.
 • ASSEGURADORES: Ofereixen en el seu paquetde serveisla realització de laITE.Això,sota el nostremodestpuntde vista ésmoltperillós, a causa queésmolt probableque l’InformesurtiambDeficiències.Aquestes deficiènciesde l’informepoden usar-secom a escutperno abonarfuturesreclamacions delsclientsa l’asseguradora.
 • TÈCNICSVINCULATSACONSTRUCTORES:Ésun cassemblant al de lesconstructores.Iés que sil’ArquitecteoArquitecteTècnic quehas contractatper a laITEestà vinculat a unaempresaconstructora, el seu veritableinterèsés poderfer lesobresde reparacióposteriors.

A méshi ha un altretipusd’empresa queenssemblarellevantInformar-vos.Hi ha casosen quèlesempresesesfanpassar pertècnics municipalso de l’Administració, assegurant quehas de passarla Inspeccióambells percomplir la llei.Has de saberque captècnicde l’Administracióanirà picanta la porta perexplicar-teaixò.L’Administracióa través lAgència delhabitatgede Catalunya aquestainiciant unacampanyainformativaper cartaper recordarl’obligatorietatde realitzar laInspeccióTècnica de l’Edifici(ITE)alsedificisque compleixin45anys.

PREUS DE LES INSPECCIONS ITE

Ara ja coneixes els perills de contractar una ITE Barata o ITE a baix preu. En conseqüència pots prendre millors decisions. Has de saber que una ITE ben realitzada és un súper document; que ajuda molt a les comunitats de propietaris. Una ITE és una guia completa sobretot l’edifici,ha de contenir:

 • TipologiaConstructiva;descripció de tots elssistemes quecomponenl’Edifici.
 • Definicióde totselssistemesd’Instal·lacionsde l’Edifici.
 • CroquisiSeccionsde l’edificiper millorar la sevaentesa.
 • Anàlisitipologiaestructural de l’edifici.
 • Revisió delssegüentssistemesconstructius;Fonamentació, col·lectors,instal·lacions, façanes, cobertes, terrasses,patis, baixants.
 • Deficiènciesde l’Edifici,qualificaciódelesmateixesipossibleshipòtesis que hanportat a unelementa estarmalament.

En conclusió,potsveure quela quantitatd’informació queha de contenir unaITEEdificisésmolt gran.Sinódisposa d’aquestainformacióobé seràrebutjata l’Administracióquanestramitiono serviràcom a guiacompleta per alclientfinal.Les horesdedicades a larealitzaciód’unboninformesónlesque sóni nopodenser menys.L’ ITEseràBaratao car en funció alcontingut, qualitatifuncionalitatde l’informe.

L’objectiu d’aquestarticleha estatadvertirsobremoltíssimesmalespràctiques queestanperjudicanta lescomunitatsper faltad’informació.Desitgemque prenguisla millordecisióia mésestiguisben assessorat/a.Estemal teu costatper ajudar-tei quequedismoltcontentde l’experiènciade contractarla tevaInspeccióITE.

NECESSITES REALITZAR LA ITE EDIFICIS?

A CatalunyaITEsomespecialistes enla InspeccióTècnicad’Edificis(ITE).Som empresaespecialitzada,una garantiade la feina benfeta.Realitzem laInspecció i lliurem l’Informeen tan sols48hores.Donemtot tipusd’explicacionsa la comunitat perajudar-los aarribar a la soluciófinal.

Llegeixles nostresressenyesfavorablesa Google,persones felicesambel treballrealitzat en els seusedificis.

Catalunya ITE ens ha fet recentment la inspecció tècnica al nostre edifici i estem tots molt satisfets del resultat i de la professionalitat i alhora simpatia dels tècnics que l’han realitzada

Sandra Burgos

Encantada con la profesionalidad y el trato recibido por CATALUNYA ITE, además de la rapidez y la atención. En especial el trato con Raúl un chico encantador, muy educado y muy profesional. Sin duda muy recomendables.

Eva Ruiz

Muy profesionales, y rápidos en acudir al edificio y darnos el informe. Puntuales, amables y resolutivos. Sin duda, si necesitara otra Ite o alguien me pregunta, los recomiendo 100%.

Laura Fernández

SOL·LICITAPRESSUPOSTONLINE

 • Rep el PRESSUPOST ONLINE al moment
 • Tria DIA i HORARI de la teva Inspecció
 • Contractació Online EN NOMÉS 3 PASSOS
 • Rep l’ INFORME EN 48h / 72h
 • ZONA CLIENT amb els Documents, Factures
 • Organitzem la ITE mitjançant FULLS D’AVISOS
 • PAGAMENTS amb Targeta,Transferència o Paypal
 • SISTEMA D´ALERTES abans que caduqui l’ ITE

SOL·LICITAINFORMACIÓ

Has d'acceptar la nostra política Protecció de Dades

13 + 11 =

×

¡Hola, soy Raúl! ¿En que te puedo ayudar? Escríbeme por Whatsapp

Hola, sóc Raúl! En què et puc ajudar? Escriu-me per Whatsapp

×