GUIAITEGENERALITAT.
TOTEL QUEHAS DESABERSOBREL’ITEA CATALUNYA

A CatalunyaITE, com a empresaespecialitzada enInspeccióTècnicad’Edificisque som,estemrebentmoltesconsultessobre laITEGeneralitat.Recordeu que laGeneralitatde Catalunya, mitjançantlAgència delhabitatgede Catalunya estainiciant unacampanyainformativaper recordarl’obligatorietatde realitzar laInspeccióTècnica de l’Edifici(ITE)alsedificisque compleixin45anys.

El Decretés d’aplicacióalsedificisUnifamiliarsoPlurifamiliars,onhi hagil’ús d’habitatge, encara que enel mateix puguiexistir un altreús.La ITEGeneralitateximeixde passar laInspeccióTècnica de l’Edifici, a aquellsedificisunifamiliars quan l’ edificació principalestigui separada1,5metresde la viapublica.

Una altradels dubtes queprincipalment ensplantegeués compodersaberl’edatdel nostre edifici.Per conèixerl’edatde l’Edificii sabersi s’hadefer ono s’hade fer laITEGeneralitat,hem de prendrecom a referència elCadastre.La pàgina webdel cadastreofereix unaàmpliainformaciósobre el nostreedifici:

 • Anyde construcció.
 • Metresconstruïtsde l’edifici.
 • Metresquadratsde cada piso local ila partproporcionalde metresquadratscomunitaris queli correspon.
 • Límitsde la nostraedificació.
 • Composicióvolumètricade l’edifici.
 • Plànolsde situacióifotografies de lafaçana de l’edifici.

AmbCatalunyaITEtot sónavantatges

Presupuesto ITE Barcelona-15% DESCOMPTE Sol·licitant Pressupost Online

REP el pressupost en 1 MINUT

Comsaberl’antiguitatdel teu edifici?

Per saberen quèany està construït el teu edifici, que ésel dubteque més ensplantegeu,noméshas d’omplirla direcciódel edificien aquestapartatde la webde cadastrei usdonarà unacompletíssimainformació.Igualmenthas de saber, que en casde dubte odisconformitat,pots acreditarl’edat del teuedificimitjançant altresmitjansacceptatsen Dret.

¿Quanhede passar laITEencara que el meuedifici notingui45anys?

Has de saberque hi ha unssupòsits en què,encara que l’ edifici nohagicomplert45anys, hauràsigualmentpassar laITE, te’lsexpliquema continuació,sónelssegüents:

 • Si l’edificies vol acollir a ajudes per alfomentde la Rehabilitació(Subvencionsper a obres).
 • Perrequerimentmunicipal,encara que l’edificino hagi complert45anys.

Sapsque el que passaquan laITE ésfavorableo quanés desfavorable?

Coneixmolt més sobre laITEGeneralitat.Etconvidema descobrirquan unaITEés favorable,quan laITEés desfavorable.Totselssupòsitsque enspodemtrobara l’edifici quanrealitzemla ITE, els tipusde deficiències,comesclassifiquenicomlAgènciadel’Habitatgeresol elsexpedients encada cas.

Descobreixfent click aquíla guiaméscompleta perentendre lesdeficiències delsedificis,lesITESfavorables idesfavorables, visita la nostrapàgina.

Necessitesmés informació sobre laITEGeneralitat?

Visita la nostrapàginaexclusivad’ITEEdificisa Catalunya:Videos,manualsde descàrregasobre el mantenimentd’edificis, preguntesfreqüents… totsobre la InspeccióTècnicad’Edificisho tensen el nostre apartatd’ITEdel nostre web.

Posemtambé a la vostradisposicióel Decretcomplet de laITEAgènciaHabitatge.Araja potsdescarregar-lo,llegir-lo iresoldretots els dubtesreferents a laITEEdificisa Catalunya.

Necessitespassar laITEEdificisa Catalunya?

A CatalunyaITEestemespecialitzats enla InspeccióTècnicad’Edificis(ITE).Som empresaespecialitzada,una garantiade la feina benfeta. Realitzem laInspecció,lliurem l’Informeen tan sols48horesidonem totambtot tipusd’explicacionsa la comunitat perajudar-los aarribar a lasolució final, l’edificien bonescondicions.

Llegeixles nostresressenyesfavorablesa Google,persones felicesambel treballrealitzat en els seusedificis.

 

Fantàstics. Ens va arribar el pressupost a l’instant. La contractació ens va resultar una experiència molt còmoda, vam triar fàcilment el dia de la visita. El servei molt bé, van resoldre tots els nostres dubtes i van lliurar la ITE al dia següent. Tenim tot el treball a la zona privada i ens resulta molt còmode accedir-hi en qualsevol moment. Els recomanem.

Francesc Puig

Nos dieron confianza desde el primer momento al ser Empresa especializada. Nos gustó mucho el sistema de presupuesto que nos llegó al momento. La contratación fue sencilla al ser con CITA online y la forma de pago. Muy amables durante la visita y nos dieron explicaciones detalladas sobre todas las dudas. El Informe ITE lo enviaron rápidamente y todo muy serio. Repetiremos.

Carmen Doval

Muy profesionales, y rápidos en acudir al edificio y darnos el informe. Puntuales, amables y resolutivos. Sin duda, si necesitara otra Ite o alguien me pregunta, los recomiendo 100%.

Laura Fernández

SOL·LICITAPRESSUPOSTONLINE

 • Rep el PRESSUPOST ONLINE al moment
 • Tria DIA i HORARI de la teva Inspecció
 • Contractació Online EN NOMÉS 3 PASSOS
 • Rep l’ INFORME EN 48h / 72h
 • ZONA CLIENT amb els Documents, Factures
 • Organitzem la ITE mitjançant FULLS D’AVISOS
 • PAGAMENTS amb Targeta,Transferència o Paypal
 • SISTEMA D´ALERTES abans que caduqui l’ ITE

SOL·LICITAINFORMACIÓ

Has d'acceptar la nostra política Protecció de Dades

13 + 2 =

×

¡Hola, soy Raúl! ¿En que te puedo ayudar? Escríbeme por Whatsapp

Hola, sóc Raúl! En què et puc ajudar? Escriu-me per Whatsapp

×