Amb Catalunya ITE tot són avantatges

Presupuesto ITE Barcelona-15% DESCOMPTE Sol·licitant Pressupost Online

REP el pressupost en 1 MINUT

Has de passar la ITE del teu edifici?

Catalunya ITE t’ho posa fàcil!

Has de passar la ITE del teu edifici?

T’ho posem fàcil!

CATALUNYA ITE · ITE BARCELONA

La Inspecció Tècnica d’Edificis a Barcelona (ITE), serveix per valorar l’estat de conservació general dels diversos elements constructius de l’edifici. A més serveix de guia per impulsar els futurs treballs de manteniment de l’edifici. Finalment serveix per conèixer com és l’accessibilitat de l’edifici, la sostenibilitat i en conseqüència et direm com millorar-la.

És possible que si ets propietari d’un edifici o President d’una comunitat de propietaris, vius a Catalunya i el teu edifici té més de 45 anys hagis rebut recentment una carta ITE de l Agència de l habitatge de Catalunya. Això és degut a que l’Agència ha arrencat una campanya informativa, recordant l’obligatorietat de realitzar la Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE). Fes clic aquí per veure la carta. A la carta ITE que has rebut, és especialment rellevant el termini de 4 mesos que ens dóna per fer la ITE. Per tant, convé que iniciïs ja la contractació o planificació de la teva ITE Barcelona.

SOL·LICITA INFORMACIÓ

Has d'acceptar la nostra política Protecció de Dades

13 + 6 =

Tens dubtes sobre la Inspecció Tècnica d’Edificis a Barcelona?

Si tens més dubtes amb la carta ITE o la Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE), visita la nostra pàgina on pots gaudir de tot el contingut; vídeos, manuals per descarregar i molta informació sobre la ITE.

Saps les conseqüències d’una ITE favorable? ¿I d’una ITE desfavorable?

Una altra de les preguntes que ens feu amb més freqüència és al voltant de les Deficiències de les Inspeccions, terminis per reparar-les, quan la ITE és favorable, quan una ITE és desfavorable, com es qualifiquen les deficiències, què passa si tenim Deficiències Greus o Importants en la nostra ITE Barcelona. Descobreix-ho visitant la Guia definitiva sobre les deficiències ITE en els edificis, ITE favorable, ITE desfavorable.

Coneixes els riscos de contractar una ITE a baix preu?

Finalment comunicar-vos que ens estan arribant molts casos de Comunitats perjudicades per males Inspeccions o males pràctiques en les Inspeccions. Com a empresa independent especialitzada en Inspecció Tècnica d’Edificis, us alertem dels perills als quals us exposeu contractant una ITE barata o a baix preu. Empreses constructores, asseguradores i afins amb interessos posteriors a la Inspecció són el perill. Descobreix aquí els perills existents darrere d’una ITE a baix preu.

Vols saber l’antiguitat del teu edifici?

Has de saber, que de forma general, el teu edifici ha de passar la ITE quan compleixi 45 anys d’antiguitat. No has d’esperar a rebre cap carta ITE de l’Agència de l’Habitatge. Però potser, ara el que no saps és l’època de construcció de ledifici. És el dubte més freqüent que ens plantegeu, com conèixer l’antiguitat. Doncs bé, només heu d’omplir la direcció del vostre edifici al web de cadastre i us donarà una completíssima informació. Igualment has de saber, que en cas de dubte o disconformitat, pots acreditar l’edat del teu edifici mitjançant altres mitjans acceptats en Dret.

¿QUÉ ES L’ITE D’EDIFICIS ?

ITE Barcelona t’ho explica

 • El 5 de maig de 2015 va entrar en vigor el nou Decret 67/2015, sobre la Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE) d’habitatges, que estableix una revisió obligatòria que hauran de passar tots els edificis d’habitatges plurifamiliars que tinguin més de 45 anys. Mira aquí com és la carta ITE que envia la l ‘Agència de l’ habitatge de Catalunya per avisar que encara no has passat l’ ITE.
 • Inspecció Tècnica d’ Edificis (ITE): Inspecció visual que comprova tant l’exterior com l’interior de l’edifici, especialment els següents elements; Façanes, mitgeres, patis, estructura, fonamentació, cobertes, terrats, xarxes de sanejament, accessibilitat i aspectes d’eficiència energètica.
 • Aquest Decret té per objecte fomentar la conservació, el manteniment, la rehabilitació i l’adequació dels edificis d’habitatges mitjançant la regulació de la inspecció tècnica, l’aprovació del Programa d’inspeccions obligatòries i l’establiment del contingut del llibre de l’edifici. D’aplicació per a edificis d’habitatges existents, resultants d’una gran rehabilitació o per als edificis d’habitatges d’obra nova.
 • El tècnic competent (arquitecte, arquitecte tècnic o enginyer d’edificació) encarregat de realitzar l’ ITE, serà l’encarregat de realitzar el programa de rehabilitació on s’establirà el calendari de les reparacions.
 • Les obres derivades de la Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE) podran beneficiar dels ajuts corresponents a les convocatòries de rehabilitació que anualment convoca tant el Consorci de l’Habitatge de Barcelona (CHB), com el Consorci Metropolità de l ‘Habitatge (CMH)

Veure vídeos ITE Generalitat Catalunya

Ite Barcelona – Inspecció Tècnica d’ Edificis

INFORME DE L’ INSPECCIÓ

ITE Edificis Barcelona t’ho explica.

L’informe ITE s’elabora d’acord amb el model normalitzat i el format aprovat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. L’informe de la inspecció tècnica haurà de contenir les següents dades bàsiques: a) La identificació de l’edifici. b) La identificació del personal tècnic. c) Les característiques generals de l’edifici. d) L’estat de conservació de l’edifici: d.1) L’apreciació de les deficiències detectades. d.2) La qualificació de les deficiències (article 9) i, en el cas de deficiències greus o molt greus, també ha d’incorporar el que preveu l’articulat sobre aquest aspecte.

L’informe de la inspecció tècnica d’edificis d’habitatges ha de detallar les deficiències detectades a l’edifici, i les ha de qualificar de la següent manera

 • DEFICIÈNCIES MOLT GREUS: Són les que, pel seu abast i gravetat, representen un risc imminent i generalitzat per a l’estabilitat de l’edifici i la seguretat de les persones i béns, i requereixen una intervenció immediata consistent en el desallotjament de l’edifici o l’adopció d’altres mesures de caràcter urgent i cautelar, que poden incloure l’execució d’obres o, en el seu cas, la declaració de ruïna de l’edifici.
 • DEFICIÈNCIES GREUS: Són les que, per la seva incidència, representen un risc imminent per a l’estabilitat o la seguretat de determinats elements de l’edifici o greus problemes de salubritat, que pressuposin un risc per a la seguretat de les persones o béns, i que requereixen en una primera fase l’adopció de mesures cautelars i en una segona fase l’execució de les obres per a l’esmena d’aquestes deficiències.
 • DEFICIÈNCIES IMPORTANTS: Són les que, tot i no representar en un principi un risc imminent ni per a l’estabilitat de l’edifici ni per a la seguretat de les persones, n’afecten la salubritat i funcionalitat, en haver-se constatat un procés gradual de pèrdua de les prestacions bàsiques originàries, que fa necessària una intervenció correctora que no pot quedar relegada a treballs de manteniment..
 • DEFICIÈNCIES LLEUS: Són aquelles no incloses en els apartats anteriors, que fan necessària la realització de treballs de manteniment preventiu i/o corrector per evitar el seu agreujament, així com que puguin provocar l’aparició de noves deficiències.

Què necessita fer?


Sol·licitar el Certificat d’Aptitud de l’Edifici

TERMINIS

Tots els edificis d’habitatges s’han de sotmetre a l’ Inspecció tècnica (ITE Edificis) abans que es compleixin els 45 anys d’antiguitat.

S’ha de presentar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya la sol·licitud del certificat d’aptitud i l’Informe de la Inspecció tècnica de l’edifici d’habitatges (ITE) abans que es compleixin els 45 anys d’antiguitat, o bé amb la següent programació:

 

 1. Edificis d’habitatges plurifamiliars
  Antiguitat de l’ edifici Termini màxim per passar l’ ITE Edificis
  Construïts fins el 1950 Ha d’estar ja realitzada
  Entre 1951 i 1960 Fins el 31 de desembre de 2015
  Entre 1961 i 1971 Fins el 31 de desembre de 2016
  A partir de 1972 Fins el 31 de desembre del any en que l’ edifici compleixi els 45 anys d’antiguitat
 2. Edificis d’ habitatges unifamiliars
Antiguitat de l’ edifici Termini màxim per passar l’ ITE Edificis
Construïts fins el 1900 Fins el 31 de desembre de 2016
Entre 1901 i 1930 Fins el 31 de desembre de 2017
Entre 1931 i 1950 Fins el 31 de desembre de 2018
Entre 1951 i 1960 Fins el 31 de desembre de 2019
Entre 1961 i 1975 Fins el 31 de desembre de 2020
A partir de 1976 L’ any en que l’ edifici compleixi els 45 anys d’antiguitat

Els habitatges unifamiliars que disposin de cèdula vigent en el moment d’arribar als terminis no tenen l’obligació de presentar l’ ITE Edificis fins a la data en què caduqui aquesta cèdula d’habitabilitat.

Per determinar l’antiguitat, s’ha de prendre com a data la que consta en el cadastre. En cas que no consti, es pot justificar per altres mitjans admesos en dret.

En el cas d’edificis d’habitatges que realitzin rehabilitacions integrals i hagin obtingut la llicència municipal de primera ocupació, o, si s’escau, hagin efectuat la comunicació prèvia prevista a la normativa d’urbanisme vigent un cop finalitzades les obres, el termini d’antiguitat de 45 anys s’inicia a partir de la data de finalització de les obres de rehabilitació integral que fixi el certificat de final d’obres

 

Documentació

Un cop realitzat l’Informe de la Inspecció Tècnica de l’Edifici segons model de Generador Informes ITE Edificis del Decret 67/2015:

 

 • La Sol·licitud indicant el seu codi d’identificació de l’Informe de la Inspecció Tècnica de l’Edifici.El Generador d’informes el podeu trobar clicant aquí

Requisits

Quins edificis han de passar l’ ITE?

L’ ITE edificis és obligatòria en els següents supòsits:

 • Si ho determina el programa d’inspeccions tècniques obligatòries.
 • Si ho determinen els programes o les ordenances locals
 • Si l’edifici o habitatges de l’edifici s’han d’acollir a ajuts públics per al foment de la rehabilitacióQueden exclosos els edificis sobre els quals s’hagi iniciat l’expedient de declaració de ruïna.

Qui és el responsable d’encarregar l’ ITE Edificis ?

L’obligació de sotmetre els edificis d’habitatges a la inspecció tècnica correspon a la propietat. En el cas d’edificis en règim de propietat horitzontal, aquesta obligació correspon a la comunitat de propietaris.

Les persones propietàries i els ocupants han de facilitar l’accés als habitatges i altres entitats en el moment de la inspecció, per tal de possibilitar la inspecció de l’edifici.

El cost econòmic derivat de la inspecció tècnica va a càrrec de les persones propietàries de l’edifici.

El fet de no disposar de la ITE en els supòsits en què sigui exigible pot comportar la imposició de multes coercitives i de sancions a les persones responsables segons el que preveu la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge.

Taxes
No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Altres informacions
Tècnics competents per a realitzar l’ ITE Edificis L’ ITE es durà a terme per un arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic, enginyer de l’edificació o graduat en ciències i tecnologies de l’edificació, col·legiats, que disposin d’assegurança de responsabilitat civil vigent i que no incorri en cap incompatibilitat, prohibició o inhabilitació per a l’exercici professional. L’Informe de la inspecció tècnica (ITE) Aquest informe: S’elabora amb el Generador d’Informes que està a la web, d’acord amb el model normalitzat i el format aprovat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. S’ajustarà als principis d’imparcialitat, objectivitat, independència i veracitat en el seu contingut Aquest informe ha de contenir les dades bàsiques: La identificació de l’edifici. La identificació del personal tècnic Les característiques generals de l’edifici L’estat de conservació de l’edifici, indicant les deficiències detectades i la seva qualificació. Recomanacions per a: Un correcte manteniment i conservació de l’edifici, així com la periodicitat de les accions a dur a terme. La millora de la sostenibilitat i l’ecoeficiència de l’edifici. L’avaluació de les condicions bàsiques d’accessibilitat d’acord amb la normativa vigent. Declaració responsable del tècnic redactor que: Té la qualificació professional exigible i sobre la veracitat de les dades de l’informe. Disposa d’assegurança de responsabilitat civil vigent i que no incorre en cap incompatibilitat, prohibició o inhabilitació. L’informe d’inspecció tècnica d’edificis d’habitatges té una vigència de 4 mesos a comptar de la data de la seva emissió, i ha de ser presentat davant l’Administració abans de la finalització del dit termini, al costat de la sol·licitud del certificat d’aptitud Obligacions de la propietat Un cop rebut l’informe de la inspecció tècnica, la propietat de l’immoble d’habitatges ha de
 • Presentar directament o mitjançant representant autoritzat de l’informe a l’Agència de l’Habitatge o de les administracions locals que hagin assumit la competència per emetre certificats.
 • Executar de manera immediata i urgent l’adopció de les mesures cautelars indicades en l’informe en el cas que no s’hagin executat anteriorment.
 • Aprovar un programa de rehabilitació en el termini d’1 any quan hi hagi deficiències en l’edifici. Quan aquestes siguin greus o molt greus, el termini serà de 6 mesos. Aquest programa requereix la supervisió de tècnics amb titulació habilitant.
 • Constituir un fons de reserva per afrontar les despeses que es derivin de l’execució de les obres previstes en el programa.
 • Lliurar, a requeriment de les administracions, la documentació de l’elaboració i presentació de l’lTE edificis, així com del programa de rehabilitació del seu compliment.

Presentació de l’informe d’inspecció tècnica en l’Administració L’informe d’inspecció tècnica de l’edifici (ITE) juntament amb la sol·licitud d’emissió del certificat d’aptitud s’han de presentar davant l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o de les administracions locals que hagin decidit emetre certificats d’aptitud.

Vigència del certificat d’aptitud La vigència d’aquest certificat és de:
 • Apte sense deficiències o deficiències lleus: 10 anys.
 • Apte provisional amb deficiències importants: 6 anys, condicionada a una revisió tècnica cada 2 anys.
 • Apte cautelarment amb deficiències greus o molt greus: 3 anys, condicionada a una revisió quan digui el tècnic en l’informe o almenys cada 12 mesos.
 • Resolució denegatòria d’aptitud: s’ha de presentar una altra sol·licitud del certificat d’aptitud més un nou d’ ITE Edificis que acrediti mesures cautelars executades o l’execució de les obres. Transmissió d’habitatges entre vius En cas que un edifici estigui obligat a passar l’ inspecció tècnica (ITE Edifcis) , les persones transmitents de lliurar a les adquirents una còpia de: l’informe de la inspecció tècnica realitzada i el certificat d’aptitud.L’article 124 g) de la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge, considera com a infracció greu el fet de no disposar de l’ ITE Edificis quan aquest sigui exigible. Si el certificat d’aptitud s’ha obtingut per silenci administratiu positiu, o si no es pot obtenir aquest certificat perquè, d’acord amb l’ ITE han apreciat deficiències greus o molt greus, les persones transmetent han de lliurar una còpia de l’ ITE Edificis amb l’acreditació de la data de presentació davant l’Administració. La persona adquirent podrà exonerar la persona transmetent de manera expressa de l’obligació de lliurar el certificat d’aptitud i l’ ITE edificis per causes que hauran de quedar degudament justificades davant el fedatari públic que autoritzi la transmissió. Els notaris i registradors han d’informar d’aquestes obligacions i fer constar, si escau, l’exoneració en els actes de transmissió.

Emissió del certificat d’aptitud

ITE Edificis Barcelona t’ho explica

1. El certificat d’aptitud s’emet un cop presentat l’informe d’inspecció tècnica de l’edifici (ITE) juntament amb la sol·licitud d’emissió del certificat d’aptitud i, un cop realitzada la revisió administrativa de l’informe, s’emetrà el certificat d’aptitud. La notificació del certificat es farà a la direcció que a aquests efectes s’indiqui a la sol·licitud.

L’Administració competent ha de resoldre la sol·licitud en el termini màxim de tres mesos des de la data de presentació amb l’emissió del certificat d’aptitud de l’edifici. En funció de les deficiències que constin a l’informe de la inspecció tècnica, el certificat d’aptitud s’emet com:a) “Apte”, si l’edifici no presenta deficiències.

a) “Apte”, si l’edifici presenta deficiències qualificades com a lleus.
b) “Apte provisional”, si l’edifici presenta deficiències qualificades com a importants.
c) “Apte cautelarment”, si l’edifici presenta deficiències qualificades com a greus o molt greus, si bé amb les mesures cautelars executades que hagin resolt provisionalment les situacions de risc per a les persones i els béns.
d) “Resolució denegatòria d’aptitud”, si l’edifici presenta deficiències qualificades com a greus o molt greus sense les mesures cautelars executades. En aquest supòsit caldrà presentar una nova sol·licitud que acompanyi un nou ITE que acrediti que s’han executat les mesures cautelars, o l’execució de les obres per obtenir el certificat d’aptitud

2. Si, en el termini de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud amb l’informe de la inspecció tècnica degudament emplenat, no s’ha notificat una resolució expressa, la persona interessada pot entendre obtingut el certificat d’aptitud per silenci administratiu positiu, segons regula la normativa del procediment administratiu.

3. El certificat d’aptitud atorgat determina que l’edifici és apte per a ser usat com a habitatge.
Així mateix, amb el certificat d’aptitud vigent, el propietari o propietària pot acreditar que compleix el deure de conservació i rehabilitació dels supòsits que preveuen els apartats 1.a) i 1.b).
En els supòsits que preveu l’apartat 1.c) i 1.d), el certificat d’aptitud només acredita que la propietat compleix el deure de conservació i rehabilitació quan s’hagin realitzat les obres necessàries que hagin fet desaparèixer les deficiències qualificades com a greus, molt greus o importants.

El certificat d’aptitud ha de contenir les advertències necessàries per a l’execució de les obres, el compliment del deure de conservació, així com sobre la possible pèrdua de vigència del certificat.

4. En els supòsits d’informes de la inspecció tècnica (ITE) que indiquin l’existència de deficiències greus o molt greus a l’edifici, per a l’emissió del certificat d’aptitud es podrà requerir l’audiència prèvia de l’ajuntament corresponent, per un termini de dos mesos. Si transcorre aquest termini sense que l’Ajuntament hagi manifestat la seva oposició, s’entén que està conforme amb l’informe tècnic pel que fa a l’execució de les mesures cautelars. El tràmit d’audiència s’ha de fer telemàticament.

5. El certificat d’aptitud s’emet basat en la presumpció de veracitat de l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici

PREGUNTES FREQÜENTS SOBRE LA INSPECCIÓ TÈCNICA D’EDIFICIS (ITE)

Quan ha de passar la ITE el meu edifici plurifamiliar?

 • Quan compleixi 45 anys d’antiguitat i fins al 31 de desembre del mateix any.

*Recomanem planificar-la amb temps d’antelació i no esperar a l’últim trimestre de l’any per passar-la.

 

ALTRES casos en què s’ha de passar la ITE obligatòriament:

 • Si l’edifici ha d’acollir-se a subvencions o ajuts públics per a la rehabilitació, sigui quin sigui l’any de construcció.
 • Si les ordenances municipals o programes locals així ho determinen.
 • Excepcionalment, a requeriment de l Agència de l’Habitatge de Catalunya o l’Ajuntament del municipi on estigui ubicat l’edifici.

Quan ha de passar la ITE casa meva unifamiliar?

 • Cases construïdes a partir de 1975, l’any que compleixin 45 anys d’antiguitat

Si la teva casa disposa de cèdula d’habitabilitat vigent i et toca passar la ITE, no tens obligació de passar la ITE fins que la cèdula caduqui. Un cop caduqui, haureu de passar la ITE obligatòriament.

Estan excloses de passar la ITE les cases, quan l’edificació principal estigui separada 1,5 metres o més de la via pública, zones d’ús públic o finques adjacents.

DESCARREGA’T GRATUÏTAMENT LES GUIES QUE POSA A LA TEVA DISPOSICIÓ CATALUNYA ITE

Baixa ara la Guia pràctica del manteniment de l’edifici per a comunitats de veïns

Aquesta guia de manteniment ha de servir per conèixer què fer tenir un bon ús de les nostres llars i mantenir-les en bon estat.
A més a més es vol donar la informació necessària i facilitar una eina a les comunitats de veïns per fer en cada moment les accions per garantir la seguretat i la salubritat de les llars, i alhora millorar l’eficiència energètica dels nostres edificis.

Esta guía de mantenimiento debe servir para conocer qué hacer tener un buen uso de nuestros hogares y mantenerlas en buen estado.
Además se quiere dar la información necesaria y facilitar una herramienta a las comunidades de vecinos para hacer en cada momento las acciones para garantizar la seguridad y la salubridad de los hogares, ya la vez mejorar la eficiencia energética de nuestros edificios.

EL MANTENIMENT INTEGRAL DELS EDIFICIS D’HABITATGES

Guia pràctica i consells per a l’estalvi

 • A millorar la qualitat dels serveis prestats a la comunitat per les empreses subministradores i de gestió i manteniment,
 • A tenir més coneixement i informació sobre com contractar els serveis de gestió i manteniment,
 • A conèixer els requeriments legals pel que fa al manteniment de les instal·lacions i serveis d’un edifici,
 • A optimitzar la gestió i resolució dels problemes habituals, o fins i tot a evitar-los,
 • A millorar la transparència i la bona administració dels comptes relacionats amb les instal·lacions, serveis d’infraestructures, i a actualitzar-los de forma periòdica,
 • A reduir els costos d’explotació d’infraestructures, serveis i instal·lacions,
 • A aconseguir subvencions i conèixer les diferents vies de finançament que existeixen per a les comunitats de propietaris.

Fantàstics. Ens va arribar el pressupost a l’instant. La contractació ens va resultar una experiència molt còmoda, vam triar fàcilment el dia de la visita. El servei molt bé, van resoldre tots els nostres dubtes i van lliurar la ITE al dia següent. Tenim tot el treball a la zona privada i ens resulta molt còmode accedir-hi en qualsevol moment. Els recomanem.

Francesc Puig

Encantada con la profesionalidad y el trato recibido por CATALUNYA ITE, además de la rapidez y la atención. En especial el trato con Raúl un chico encantador, muy educado y muy profesional. Sin duda muy recomendables.

Eva Ruiz

Catalunya ITE ens ha fet recentment la inspecció tècnica al nostre edifici i estem tots molt satisfets del resultat i de la professionalitat i alhora simpatia dels tècnics que l’han realitzada

Sandra Burgos

Contratamos los servicios de Inspección Técnica de Edificios para nuestro edificio de Barcelona con Catalunya ITE. Se encargaron de todo, organización de la ITE, perfecta atención y explicaciones previas. El día de visita puntuales y cumplieron con el horario que nos dieron a la comunidad. Muy atentos con los vecinos el día de la Inspección. Nos entregaron el Informe ITE 2 días después y nos asesoraron sobre los siguientes pasos a seguir. Muy contentos con ellos.

Sofia Font

Profesionalidad y experiencia: son expertos en la realización de informes ITE y su tramitación. Cumplen con los plazos.

Jose Castilla

Profesionalidad y rapidez. Hemos contratado 2 Inspecciones y siempre acabamos satisfechos. Además la atención y el trato un 10. Te resuelven todas las dudas y son muy eficaces.

Genís Alarcos

Presupuesto e inspección de muy rápida ejecución.

Cesar Diaz

Muy profesionales, y rápidos en acudir al edificio y darnos el informe. Puntuales, amables y resolutivos. Sin duda, si necesitara otra Ite o alguien me pregunta, los recomiendo 100%.

Laura Fernández

Eficientes, rápidos y solventes. Entregaron el informe súper rápido (menos de 2 días) y solucionaron todas las dudas que teníamos. Estamos satisfechos con su trabajo.

Jesus Amadeo Martin Gonzalez

Actualitat de Catalunya ITE

L’actualitat, notícies i novetats del sector de la Inspecció Tècnica d’Edificis

La ITE no es un examen. Sobrevivir a una ITE Desfavorable

La ITE no es un examen. Sobrevivir a una ITE Desfavorable

LA ITE NO ES UN EXAMEN. TODO LO QUE TIENES QUE SABER SOBRE COMO SOBREVIVIR A UNA ITE DESFAVORABLE.Hemos crecido casi desde niños con ciertas convicciones muy claras. Una de ellas es la diferencia entre el Aprobado y el Suspenso. Y ha funcionado así desde que el...

read more
Qui paga la ITE

Qui paga la ITE

TOT EL QUE HAS DE SABER SOBRE QUI PAGA LA ITESaber qui paga la ITE pot semblar en teoria un tema senzill, però no ho és. A continuació us parlarem de casos reals, que ens succeeixen com a empresa dedicada de manera exclusiva a la realització d'Inspecció Tècnica...

read more
Quien paga la ITE

Quien paga la ITE

TODO LO QUE DEBES SABER SOBRE QUIÉN PAGA LA ITESaber quién paga la ITE puede parecer en teoría un tema sencillo, pero no lo es. A continuación os hablaremos de casos reales, que nos suceden como empresa dedicada de forma exclusiva a la realización de Inspección...

read more
ITE Generalitat

ITE Generalitat

GUIA ITE GENERALITAT.TOT EL QUE HAS DE SABER SOBRE L'ITE A CATALUNYAA Catalunya ITE, com a empresa especialitzada en Inspecció Tècnica d'Edificis que som, estem rebent moltes consultes sobre la ITE Generalitat. Recordeu que la Generalitat de Catalunya, mitjançant l...

read more
Com saber si un edifici ha passat la ITE

Com saber si un edifici ha passat la ITE

COMO SABER SI UN EDIFICIO HA PASADO LA ITE. CASOS REALES Y SOLUCIÓNEn la actualidad estamos recibiendo muchas consultas, algunas personas llevan semanas intentándolo, sobre cómo saber si el edificio ha pasado la ITE. Como empresa especializada en Inspección Técnica de...

read more
ITE Barata

ITE Barata

TOT EL QUE HAS DE SABER SOBRE ELS PERILLS DE CONTRACTAR UNA ITE BARATAActualment ens estan arribant molts casos de Comunitats perjudicades per males Inspeccions o males practiques en les Inspeccions. El motiu d'aquest article, com a empresa especialitzada en Inspecció...

read more
ITE Generalitat

ITE Generalitat

GUIA ITE GENERALITAT.TOT EL QUE HAS DE SABER SOBRE L'ITE A CATALUNYA A Catalunya ITE, com a empresa especialitzada en Inspecció Tècnica d'Edificis que som, estem rebent moltes consultes sobre la ITE Generalitat. Recordeu que la Generalitat de Catalunya, mitjançant l...

read more
10 Consejos para pasar la ITE

10 Consejos para pasar la ITE

10 Consejos para pasar la ITE ¿Has de pasar en algún momento la Inspección Técnica de Edificios?, ¿sabes como mantener tu edificio para evitar sustos en la Inspección?, ¿quieres mejorar la conservación del edificio en general?. Te vamos a dar 10 consejos para pasar la...

read more
×

¡Hola, soy Raúl! ¿En que te puedo ayudar? Escríbeme por Whatsapp

Hola, sóc Raúl! En què et puc ajudar? Escriu-me per Whatsapp

×